Projektinstal Štefan Vereš s.p.
Kdo smo
Zaklonišča
Projektiranje
Projektna dokumentacija
CENE
Tipski načrti
Reference
Inštalacije
Naravna gradnja
Kontakt
ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal
PARTNERJI-IZVAJALCI
Partnerji-izvajalci
 
PARTNERJI-PROJEKTANTI
Partneri projektanti
 
 
HITER KONTAKT
Štefan VEREŠ ml.
GSM: 041 672 560
Tina Lah d.i.g.
GSM: 041 946 385
projektinstal@gmail.com
Obiskovalec št.
154012
Danes smo:
15.7.2020, 7:11:38
     
 
  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


Projektna dokumentacija je zbir dokumentov, ki ga investitor potrebuje za pridobitev določene listine (npr.: gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja,..) oz. je osnova za izvedbo določenih del.

  

IDEJNA ZASNOVA IN IDEJNI PROJEKT


Z IDEJNO ZASNOVO investitorju oz. naročniku projekta ustvarimo podobo želenega objekta, ob enem pa je osnova za vloge za pridobitev soglasij za priključitev in projektnih pogojev. Z IDEJNIM PROJEKTOM (IDP) investitorju oz. naročniku omogočimo lažji izbor najprimernejše variante želenega objekta.

  

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA PODJETJA (PGD)


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki je osnova za začetek gradnje. Najvažnejši del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja sta vodilna mapa in načrt arhitekture. Zraven vodilne mape in načrta arhitekture mora PGD vsebovati tudi tiste vrste načrtov, ki so glede na vrsto gradnje in vrsto objekta potrebni oz. jih določajo posebni predpisi. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje tudi posebne elaborate, ki so odvisni od vrste in zahtevnosti objekta.

Načrti katere lahko vsebuje PGD so:
  • načrti arhitekture,
  • načrti krajinske arhitekture,
  • načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti,
  • načrti električnih inštalacij in električne opreme,
  • načrti strojnih inštalacij in strojne opreme,
  • načrti telekomunikacij,
  • tehnološki načrti,
  • načrti izkopov in osnovne podgradnje,…

Posebnost je projektna dokumentacija za gradnjo enostanovanjskih objektov, ki navadno vsebuje le vodilno mapo, načrt arhitekture in izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

OPIS SESTAV DELOV PGD:

VODILNA MAPA že od 600 €

vodilna mapaVodilna mapa je najvažnejši del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelana mora biti skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji, ki določa vsebino projektne dokumentacije. V njej so podani vsi najpomembnejši podatki o predvidenem objektu.Vodilna mapa obsega:


NAČRT ARHITEKTURE

nacrt arhitektureNačrt arhitekture je avtorsko delo odgovornega projektanta arhitekture. Vsebuje osnovne podatke o objektu. Določa obliko in vsebino objekta ter postavitev le tega v prostor. Sestavljen je iz tekstualnega in grafičnega dela. Tekstualni del zajema tehnično poročilo, grafični del pa načrte iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni podatki s katerimi dokažemo skladnost s prostorskimi akti in drugimi predpisi.

Vsak načrt arhitekture v fazi PGD mora vsebovati najmanj:


ELABORATI

elaboratiElaborati so obvezni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo.

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja so potrebni naslednji elaborati:


VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV od 150 €

upravni postopekVodenje upravnih postopkov zajema pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev, soglasij za priključitev in soglasij k projektu ter vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodenje upravnega postopka lahko investitor oz. naročnik pooblasti projektanta ali postopek vodi sam. V kolikor investitor izda pooblastilo, lahko projektant v investitorjevem imenu opravi vse postopke za pridobitev potrebnih soglasij, zraven tega ga lahko zastopa v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti.


Vodenje upravnega postopka zajema:


  

PROJEKT ZA IZVEDBO


Projekt za izvedbo(PZI) sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja(PGD) ter natančen opis del, kar omogoča izvedbo v skladu s projektom in z izpolnjevanjem predpisanih bistvenih zahtev.


NAČRT ARHITEKTURE

Benedikt- apartmajska hisaNačrt arhitekture PGD je v fazi projekta za izvedbo nadgrajen z natančnejšimi opisi, detajli in shemami, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo objekta.
NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ že od 650 €

gradbene konstrukcijeNačrt gradbenih konstrukcij (STATIKA) je eden najpomembnejših načrtov projektne dokumentacije. Pripravljamo načrte gradbenih konstrukcij za masivne in montažne objekte ter delavniške načrte za posamezne vrste konstrukcij (jeklene konstrukcije, lesene konstrukcije).Načrt gradbenih konstrukcij vsebuje:


NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME že od 450 €

strojne instalacijeNačrt strojnih inštalacij in opreme je zelo pomemben del projektne dokumentacije. Pravilno načrtovanje strojne opreme v objekt je zagotovilo za dobro delovanje objekta.

Komplet PZI strojnih inštalacij in opreme vsebuje:


NAČRT ELEKTRO INŠTALACIJ IN OPREME že od 450 €

elektroinstalacijeNačrti elektro inštalacij so pomembni za delovanje objekta saj večina naprav v objektu potrebuje električni tok za svoje delovanje. Dobro načrtovanje elektro inštalacij in opreme je pomembno s strani varnosti, kot s strani uporabnosti objekta. Pomembno je, da se v času projektiranja upošteva vse potrebe po energiji in želje investitorja.V osnovnem paketu so zajeti:


ELABORATI V PZI

Elaborati so obvezni sestavni del tudi projektne dokumentacije za izvedbo za določeno vrsto objekta in posega.Obvezna sestavna dela projektne dokumentacije sta tudi:


POPISI S PREDIZMERAMI IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUNI že od 400 €

popisiPopisi del s predizmerami so nujni za korektno pripravo predračunov, projektantski predračuni pa nam predstavijo podrobnejši pogled tudi v finančno strukturo objekta.

Popisi del:


  

DRUGI NAČRTI


Velikokrat so predmet projektne dokumentacije tudi drugi načrti, odvisno od zahevnosti in namena predvidenega objekta.

  

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)


Projekt izvedenih del je namenjen pridobitvi uporabnega dovoljenja in je obvezni del projektne dokumentacije za vse vrste objektov za katere je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Izjema so enostanovanjske stavbe. V njem so vrisane vse spremembe, ki so nastale med gradnjo.

  

3D PREDSTAVITEV OBJEKTA


predstavitev 3D3D animacija je namenjena lažji predstavitvi objekta. Z njo se investitor lahko vizualno sprehodi po objektu in okoli objekta.

Ob naročilu priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja vam 3D pripravimo GRATIS.

Za morebitno naročilo 3D predstavitve objekta za že sprojektiran objekt se obrnite na nas, da vam pripravimo ponudbo.

DODATNI IZVOD PROJEKTA od 150 €

mapeProjektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja se za enostanovanjski objekt izda v treh izvodih. Za dodatne izvode se navadno plačajo stroški. Ki nastanejo s pripravo na tisk in tiskanjem. Odvisni so od obsega projekta.


 
     
 
KDO SMO | ZAKLONIŠČA | INŠTALACIJE | NARAVNA GRADNJA |KONTAKT
PROJEKTIRANJE | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | CENE | TIPSKI NAČRTI | REFERENCE

Copyright ©2013 ProjektInstal Štefan Vereš s.p.
[www.ProjektInstal.si] | Vse pravice pridržane.